Infographics: Ngành Thuế đã hoàn 63.188 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng năm 2024